stat4u
Więcbork

Będzie dodatkowy oddział przedszkolny

Robert Lida, 16 kwiecień 2020, 09:57
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W wydaniu WK z 2 kwietnia zamieściliśmy list rodziców 3–letnich dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Więcborku, który za naszym pośrednictwem został zaadresowany do burmistrza Więcborka. Dziś prezentujemy odpowiedź burmistrza Waldemara Kuszewskiego, który apeluje do rodziców przede wszystkim o cierpliwość.
Będzie dodatkowy oddział przedszkolny

W Więcborskim przedszkolu brakuje miejsc dla chętnych. Sytuację ratują oddziały przedszkolne w SP nr 2

Pod listem, ze względu na brak możliwości zebrania podpisów związanego z panującą epidemią, zamieszczono listę 16 dzieci z Klubu Dziecięcego w Więcborku, które otrzymały odmowę przyjęcia do przedszkola. Dla rodziców tych dzieci brak kontynuacji wychowania przedszkolnego byłby tragedią. – Czy poszliśmy do pracy po to, aby teraz z niej rezygnować? – pytają rodzice. Najbardziej przestraszyli się ustawowego zapisu, który mówi, że w przypadku braku miejsc we wnioskowanym przez rodziców przedszkolu, burmistrz wskazuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Rodzice założyli, że może to być na przykład placówka w Borzyszkowie czy Sypniewie. Wskazanie takiego miejsca pracującym rodzicom z Więcborka byłoby oczywistym absurdem. Burmistrz jednak, wskazując przedszkole poza Więcborkiem, byłby w zgodzie z literą prawa.
Niektórzy rodzice, powołując się na zapis umowy o pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, wnioskowali o pozostawienie ich dzieci w tym klubie na kolejny rok. Chodzi o zapis paragrafu 3 punkt 2, który mówi: „Klub świadczy usługi opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 3. roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4. roku życia”.
„Regulacja ta dotyczy sytuacji, kiedy dziecko nie ma możliwości realizacji wychowania przedszkolnego. W przypadku pani dziecka jeszcze tego nie wiadomo, ponieważ nie zostały uruchomione w tym zakresie odpowiednie działania. Z uwagi na to, że pani dziecko nie dostało się do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, bardzo proszę oczekiwać informacji, którą będziemy przekazywać wszystkim rodzicom znajdującym się w podobnej sytuacji” – czytamy w piśmie dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Danuty Zawidzkiej do jednej z zainteresowanych matek.
Czy zamieszczona obok odpowiedź burmistrza Kuszewskiego zadowoli i uspokoi rodziców, którzy na razie nie wiedzą co będzie z ich pociechami od września? W swojej odpowiedzi burmistrz pisze:
„Wszystkim rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola wskażę miejsca realizacji wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z treści złożonego wniosku.” Co to będzie za miejsce lub miejsca? Tego burmistrz nie napisał, więc dopytujemy.
– Utworzymy dodatkowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej numer 2 i od razu uprzedzam, że nie będzie to oddział 5–godzinny. Postępowanie rekrutacyjne trwa i jeszcze raz apeluję o cierpliwość – mówi Waldemar Kuszewski.
Sytuacja z rekrutacją dzieci do przedszkoli nie tylko w gminie Więcbork powtarza się co roku. Chętnych jest zdecydowanie więcej niż miejsc. Rodzice otrzymują świadczenie 500 plus, które może być przeznaczone właśnie na opłaty przedszkolne. Zainteresowanie przedszkolami jest ogromne. Upychanie maluchów w przepełnionych do granic możliwości placówkach przez ostatnie lata miało miejsce również w Sępólnie. Podjęto jedynie słuszną decyzję o budowie nowego przedszkola.   

Rodzice dzieci 3-letnich
uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Więcborku

 W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2020 roku (wpływ do Urzędu Miejskiego w Więcborku 30.03.2020 roku) przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.
 Cieszę się, że mamy tożsame poglądy dotyczące utworzenia na terenie naszej gminy Klubu Dziecięcego. Było ono ugruntowane analizą potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy. Uruchomienie tej formy opieki nad dziećmi dało Państwu (rodzicom dzieci uczęszczających do Klubu) możliwość podjęcia lub powrotu do aktywności zawodowej oraz stworzyło szansę zapewnienia Waszym dzieciom profesjonalnej opieki oraz ich szybkiego rozwoju, który wielokrotnie potwierdzaliście w rozmowach przy okazji różnych spotkań. W mijającym roku szkolnym nie pytali Państwo – czy dla dzieci trzyletnich nie zabraknie miejsca? Jednak my o te dzieci też zadbaliśmy. Działalność Klubu, Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych stanowi spójny system opieki oraz wczesnej edukacji dzieci w naszej gminie.
 Państwa wzburzenie tym, że jak to Państwo określili, „rodziny wielodzietne, ktokolwiek w rodzinie ze stopniem niepełnosprawności czy matki samotne i żyjące w nieformalnych związkach zostają przyjęte” przed Państwa dziećmi powinno zostać skierowane do ustawodawcy, który ustalił tzw. „kryteria ustawowe”, z którymi nie będę polemizować, a jako organ wykonawczy muszę realizować. Uważam, że podniesiony przez Państwa alert jest przedwczesny, ponieważ procedury dotyczące wskazania dzieciom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego nie zakończyły się, a angażowanie mediów na tym etapie uważam za zbyteczne.
 Podobnie jak Państwo, nie wyobrażam sobie, aby dzieci, które ukończyły edukację w Klubie, w nadchodzącym roku nie otrzymały możliwości kontynuowania wychowania w przedszkolu. Chciałbym jednak podkreślić, że tak samo traktuję wszystkie dzieci, które w pierwszym etapie rekrutacji nie znalazły się na liście dzieci przyjętych do przedszkola. Zapewniam, że zgodnie z obowiązującym prawem do końca czerwca wszystkim rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola, wskażę miejsca realizacji wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z treści złożonego wniosku.
 Poniżej przedstawiam Państwu przebieg postępowania rekrutacyjnego wraz z informacjami dot. liczby dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Więcborka.
1. Zasady postępowania rekrutacyjnego określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), zgodnie z którymi rekrutację prowadzi się tylko na WOLNE miejsca w danej placówce. Liczba wolnych miejsc to różnica pomiędzy dostępnymi miejscami wychowania przedszkolnego w danej placówce (tzw. „pojemność” placówki) a liczbą dzieci, które pobyt kontynuują.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora danej placówki. Komisja analizuje złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Terminy poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy na składanie dokumentów ustala corocznie Burmistrz w formie zarządzenia. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem Nr 0050.02.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2020 r.
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności obligatoryjnie bierze pod uwagę następujące kryteria – tzw. „kryteria ustawowe”:
a)  wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Po uwzględnieniu kryteriów ustawowych - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – tzw. „kryteria lokalne”.
Kryteria lokalne określone zostały w Uchwale Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2017 r., poz. 1511), co oznacza, że gminne kryteria premiują następujące okoliczności:
a) wiek dziecka: dziecko 5-letnie - 8 punktów; dziecko 4-letnie - 8 punktów; dziecko 3-letnie - 2 punkty; dziecko 2,5-letnie - 0 punktów;
b) oboje rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punków;
c) jeden z rodziców/ prawnych opiekunów zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów;
d) rodzeństwo uczęszczające do danej placówki – 3 punkty;
e) deklarowany czas pobytu dziecka wynosi co najmniej: 9 godzin – 8 punktów; 8 godzin – 6 punktów; 7 godzin – 4 punkty; 6 godzin – 2 punkty; 5 godzin – 0 punktów.
4. Podsumowując, postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzone                   w placówkach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie miasta Więcborka w liczbach prezentuje się następująco:
Łącznie, do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku nie dostało się 42 kandydatów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako organ prowadzący oczekujemy na zakończenie procedur i terminów wynikających ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Z dniem 3 kwietnia 2020 r. upływa termin, w którym rodzice dzieci nieprzyjętych mogą występować z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja rekrutacyjna przekazuje wnioskodawcy uzasadnienie w terminie 5 dni. Następnie, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzicom przysługuje prawo do złożenia odwołania do dyrektora placówki. Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie.
6. Wszystkim rodzicom 42 dzieci, które nie dostały się do przedszkola – Burmistrz Więcborka, działając zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – wskaże miejsca realizacji wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z treści złożonego wniosku.
 Przywołana wyżej procedura nie jest na terenie Gminy Więcbork rozwiązaniem nowym, lecz działającym od momentu wprowadzenia przez ustawodawcę. Wskazując miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, corocznie kierujemy się kryteriami obiektywnymi, takimi jak: zaangażowanie zawodowe rodziców, miejsce zamieszkania, wiek dziecka, czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do danej jednostki i in.
 Realizacja obowiązku (wynikającego z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) wyrażająca się we wskazaniu rodzicom innego miejsca, uzależniona jest od skali zapotrzebowania rodziców na wychowanie przedszkolne w nadchodzącym roku szkolnym oraz przekłada się na rozwiązania organizacyjne w placówkach, przyjęte w projektach arkuszy organizacyjnych.
 Z tego powodu, w Gminie Więcbork, kolejny rok praktykujemy regułę, by postępowanie rekrutacyjne było zakończone do czasu, gdy dyrektorzy placówek (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) opracowują i przedstawiają Burmistrzowi Więcborka szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym (arkusz organizacji szkoły/przedszkola).
 Taka praktyka była i jest skuteczna. Miedzy innymi sprawdziła się w sytuacji, gdy zwiększone potrzeby rodziców w zakresie wychowana przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 skutkowały utworzeniem przez Gminę Więcbork nowego oddziału przedszkolnego na terenie miasta Więcborka (25 nowych miejsc z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).
7. Wzorem lat wcześniejszych, informację ze wskazaniem miejsca wychowania przedszkolnego zamierzamy przekazać niezwłocznie, to znaczy gdy będziemy dysponować ostatecznymi danymi z poszczególnych placówek.
 Mam nadzieję, że przedstawione informacje w pełni wyjaśnią proces rekrutacyjny, który corocznie jest realizowany w naszej gminie.
Od 2014 roku razem z Radą Miejską w Więcborku podejmujemy działania mające na celu poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej na terenie naszej gminy. Przykładem tego może być m.in. utworzenie Klubu Dziecięcego w Więcborku, kolejne inwestycje w obiekty służące wychowaniu i edukacji naszych dzieci (m.in. nowy plac zabaw dla dzieci Klubu Dziecięcego, planowany do realizacji w tym roku plac zabaw przy SP nr 2 oraz plac zabaw w przedszkolu w Sypniewie).
 Liczę na zrozumienie, dalszą owocną współpracę z rodzicami oraz proszę o cierpliwość.
Burmistrz Więcborka
/…/ Waldemar Kuszewski

 

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...