stat4u
Sępólno

Dom dziennego pobytu powstanie przy żłobku

Robert Środecki, 19 kwiecień 2018, 14:09
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W Urzędzie Miejskim w Sępólnie ruszyła procedura związana z budową domu dziennego pobytu dla osób starszych. Obiekt ma powstać na placu przyjaźni niedaleko żłobka. Społeczeństwo się starzeje, a zapewnienie należytej opieki osobom starszym i potrzebującym jest ogromnym wyzwaniem dla samorządów lokalnych.
Dom dziennego pobytu powstanie przy żłobku

Przy żłobku planowana jest budowa nowego obiektu

Pomysł budowy domu dzie  ego pobytu dla osób starszych zrodził się w Ośrodku Pomocy Społecz ej w Sępól ie. – W  aszej gmi ie zamieszkuje bardzo dużo osób starszych i samot ych  ieposiadających żad ej rodzi y. Odpowiedzial ość za zaspokoje ie ich potrzeb spoczywa  a barkach gmi y. My to realizujemy i będziemy realizować – mówi Izabela Frőhlke, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz ej w Sępól ie. Jak moż a zagospodarować czas wol y osobom starszym i potrzebującym? Jed ym z rozwiązań może być utworze ie domu dzie  ego pobytu dla se iorów. - Chciałabym w tym roku złożyć do urzędu marszałkowskiego w iosek o dofi a sowa ie budowy domu dzie  ego pobytu. Ist ieje możliwość pokrycia 85% kosztów.  apisa ie tego projektu jest dla  as wyzwa iem. We wrześ iu moż a składać w ioski. To jest przestrzeń, którą jako gmi a powi  iśmy zagospodarować. Chciałabym, żeby rad i poparli tę i icjatywę – mówiła  a jed ym z posiedzeń komisji
w połowie lutego Izabela Frőhlke. W magistracie właś ie ruszyła procedura związa a z rozpoczęciem i westycji. W urzędzie zostało wszczęte postępowa ie w celu ustale ia lokalizacji i westycji celu publicz ego polegającego  a budowie domu dzie  ego pobytu dla osób starszych wraz z  iezbęd ą i frastrukturą. To dopiero pierwszy krok zmierzający do realizacji i westycji. Budowa pla owa a jest  a działkach zlokalizowa ych  a placu Przyjaź i  iedaleko żłobka. Koszty  ie są  a razie z a e.
Zapew ie ie  ależytej opieki osobom starszym i potrzebującym będzie w  iedalekiej przyszłości jed ym z  ajwiększych wyzwań każdej gmi y. Powód jest prozaicz y. Społeczeństwo starzeje się w błyskawicz ym tempie.  a efekty rządowego programu Rodzi a 500 plus trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecz ej w Sępól ie świadczył usługi opiekuńcze dla 84 osób. To obrazuje skalę zjawiska.

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Prawo serii rządzi Fuksem Wielowicz. Kolejny remis drużyny z...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...