Sośno

Sośno gorsze od Kęsowa

Robert Środecki, 10 czerwiec 2020, 09:01
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2019 rok była najciekawszym punktem ostatniej sesji Rady Gminy w Sośnie. Najwięcej uszczypliwych uwag miała radna Marzena Górska, która porównywała Sośno do Gostycyna i Kęsowa. – Żeby porównywać, trzeba najpierw sprawdzić możliwości finansowe poszczególnych gmin – ripostował wójt. Pomimo uwag rada jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu oraz wotum zaufania.
Sośno gorsze od Kęsowa

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium

Sośno gorsze od Kęsowa

Raport o stanie gminy przedstawił wójt Leszek Stroiński

Od dwóch lat wójtowie i burmistrzowie przygotowują i przedstawiają radnym raporty o stanie gminy. Dokument wypełniony cyferkami jest pewnym podsumowaniem rocznej działalności samorządu. Wójt Leszek Stroiński przedstawił raport w telegraficznym skrócie. Najwięcej uwag do jego treści i kondycji gminy miała radna Marzena Górska, która porównała Sośno z Gostycynem i Kęsowem. Oznajmiła, że w konfrontacji z tymi samorządami pod względem inwestycyjnym Sośno wygląda blado. Ponadto radna powiedziała, że zebrania wiejskie nie powinny się odbywać w godzinach pracy, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć. Górska zauważyła również,że większość sołectw nie może się w odpowiedni sposób rozwijać, ponieważ prawie wszystkie pieniądze z funduszu wydają na utwardzenie dróg i budowę chodników. Słowa radnej spotkały się z natychmiastową reakcją wójta, który nie lubi krytyki.
– Żeby porównywać, trzeba najpierw sprawdzić możliwości finansowe poszczególnych gmin. Gmina Kęsowo miała kilka milionów złotych rocznie z fotoradaru, również z kieszeni naszych obywateli. Te pieniądze mogła przeznaczać na drogi. Proszę porównywać gminy o podobnych możliwościach. Terminu zebrań wiejskich nie ustala wójt, tylko sołtysi. Nieprawdą jest, że odbywają się w godzinach pracy urzędu – powiedział Leszek Stroiński.
– Popieram pana wójta. Jest takie porzekadło: Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Nie możemy zarzucać, że na terenie naszej gminy nic się nie dzieje i nic się nie zmieniło. Jest bardzo duża zmiana. Przypomnijmy sobie, jak 10 lat temu wyglądała nasza gmina. Mamy chodniki, wyremontowane świetlice wiejskie. Proszę zobaczyć, jak wygląda nasz dom kultury. Dzieje się bardzo dużo – powiedziała podczas dyskusji Krystyna Wąsik, przewodnicząca Rady Gminy w Sośnie.
– Taki raport odzwierciedla w pełni wszystkie działania, które podejmuje samorząd. Mamy również informacje o stanie finansów publicznych. Nasze finanse, pomimo podjęcia kilku decyzji inwestycyjnych nie są zagrożone. Na ostatnim posiedzeniu komisji pani skarbnik powiedziała, że wpływy z podatku od osób fizycznych są niższe. Czy nie należy mieć obaw, że zadania inwestycyjne zaplanowane na ten rok nie będą zagrożone? – pytał radny Witold Steckiewicz.
– Nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy – wtrącił radny Ryszard Badziński. Radny Mariusz Kuszewski jako jedyny miał odwagę powiedzieć, że radni są bezpośrednio odpowiedzialni za to się dzieje w gminie.
– My jako rada mamy wpływ na stan gminy. Jeżeli mamy pretensje, że stan gminy jest zły to musimy również mieć pretensje do siebie. To my podejmujemy uchwały. Ja uważam, że stan gminy jest dobry – powiedział.
– Ja wcale nie powiedziałam, że jest źle – zakończyła dyskusję radna Marzena Górska.
Pomimo uwag rada jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem w porządku obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji ubiegłorocznego budżetu i udzielenie wójtowi absolutorium. Najważniejsze liczby przedstawiła skarbnik Honorata Warmbier. W 2019 roku gmina Sośno uzyskała dochody w wysokości 28.660.490,29 zł wartość poniesionych wydatków to kwota 29. 393. 295,94 zł. Budżet zamknął się deficytem na poziomie 732 805,65 zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.750.000,00 zł. Wydatki gminy Sośno poniesione w roku 2019 to kwota 29.393.295,94 zł, w tym: wydatki bieżące 24. 532.075,72 zł, co stanowi 83,46% wykonania wydatków ogółem, wydatki majątkowe to kwota 4 861 220,22 zł, co stanowi 16,54% wykonania wydatków ogółem. Do najważniejszych inwestycji realizowanych w roku 2019 należały: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka, wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Zadłużenie gminy Sośno na dzień 31.12.2019 r wynosi 4.926.475,92 zł, co stanowi 17,19% w relacji do wykonanych dochodów ogółem. Tak wyglądają najważniejsze liczby. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie i udzielili absolutorium wójtowi Sośna.
– Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze głosowanie, za dzisiejszą ocenę. Zdaję sobie z tego sprawę, że zawsze może być inaczej, zawsze może być lepiej. Wynik głosowania nie jest tylko moją zasługą. Pracuje na to szereg ludzi, którzy się angażują. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wiele zadań w tej kadencji wspólnie zrealizować – dziękował wójt.