stat4u
Powiat

Stało się - kolejny program naprawczy w powiecie

Robert Środecki, 13 grudzień 2018, 10:33
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej powiatu sępoleńskiego na 2019 rok. Jednocześnie kolegium RIO wzywa władze powiatu do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. W tej dziedzinie lokalny samorząd ma duże doświadczenie.
Stało się - kolejny program naprawczy w powiecie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarząd powiatu do 15 listopada przekazuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na kolejny rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej celem zaopiniowania. Po wnikliwej analizie dokumentów RIO postanowiło negatywnie zaopiniować oba projekty.
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określająca limit obsługi zadłużenia tej jednostki nie zostanie zachowana. Powyższa relacja obliczana jest według wzoru i wykazywana w wieloletniej prognozie finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu sępoleńskiego obejmującej lata 2019 – 2027, w latach 2019 – 2020 relacja określająca limit obsługi zadłużenia nie jest spełniona. Wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia dla roku 2019 wynosi bowiem 3,29 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym dla powiatu sępoleńskiego 3,27 %, a dla roku 2020 wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 6,74 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zadłużenia dla tego roku wynoszącym 2,47 %. W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wydał negatywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu sępoleńskiego obejmującej lata 2019–2027. Biorąc pod uwagę, że uchwalenie budżetu powiatu sępoleńskiego na 2019 rok zgodnie z przedstawionym projektem tej uchwały spowoduje naruszenie relacji obsługi zadłużenia, skład orzekający negatywnie zaopiniował projekt budżetu powiatu sępoleńskiego na 2019 rok” - czytamy w negatywnej opinii RIO.
Druzgocąca opinia obnażająca słabości finansowe powiatu oznacza wprowadzenie kolejnego programu naprawczego. „W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii rio do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa” - czytamy w zaleceniach wydanych przez RIO.
Jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku powiat sępoleński, ma na opracowanie programu naprawczego i przekazanie go RIO celem zaopiniowanie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający trzech kolejnych lat budżetowych. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności: analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego: nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych, nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek, nie może ponosić wydatków na promocję jednostki, ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków: na diety radnych, na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.
Władze powiatu mają doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu programu naprawczego. Taki dokument funkcjonował i obowiązywał w latach 2015 – 2017. Okazuje się jednak, że nikt nie wyciągnął wniosków z tamtej lekcji. Program naprawczy to również czas błogiego spokoju dla starosty, który na wszelkie prośby i zachcianki będzie odpowiadał: „My nic nie możemy, bo jest program naprawczy”. Sytuacja finansowa powiatu jest dramatyczna i nic nie zwiastuje poprawy. Do tematu będziemy wracać.
 

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...