stat4u
Sośno

Wójt apeluje o spokój i rozwagę

Robert Środecki, 02 kwiecień 2020, 10:30
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły wtorek w trybie nadzwyczajnym obradowali radni z Sośna. W ciągu 30 minut podjęli kilka uchwał dotyczących spraw bieżących. Porządek obrad został ograniczony do niezbędnego minimum.
Wójt apeluje o spokój i rozwagę

Ich troje: sekretarz, wójt, skarbnik

Wójt apeluje o spokój i rozwagę

Dyskusja ogrniczona została do minimum

 

Radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie gminy. Korekty polegały m.in. na przesunięciu z rezerwy budżetowej 20 tys. zł na zwalczanie i łagodzenie skutków koronawirusa. Po zmianach planowane dochody i wydatki gminy wynoszą 25,435 mln zł. Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2020 r. Obejmuje: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, pochodzącym z terenu gminy Sośno, zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Sośno a podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt - Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” – Rusiec 15, 62–120 Wapno. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno na 2020 rok wynosi 28 640 zł.
Radni dokonali kilku zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmienione paragrafy brzmią następująco: ,,Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez ich niezwłoczne usuwanie w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.” Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości”.
– W tej uchwale dokonaliśmy retuszu punktów, które są spójne z wyrokami sądów administracyjnych – wyjaśnił podczas obrad Piotr Dobrzański, sekretarz gminy Sośno.
Na sam koniec wójt odniósł się do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym.
– Dziękuję za sprawne przeprowadzenie sesji. Obradujemy chyba po raz pierwszy w historii w tak specyficznych warunkach i w takiej sytuacji. Apeluję o spokój i o rozwagę. Myślę, że jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich zaleceń, to uda nam się tę epidemię zwalczyć. W przypadku pytań i niejasności proszę o kontakt telefoniczny z urzędem. Przyszło nam pracować w nieciekawym czasie ale urząd musi funkcjonować – powiedział wójt Sośna Leszek Stroiński.
– Proszę zwracać uwagę na osoby powracające z zagranicy. Jeżeli widzimy takie osoby, to proszę to zgłaszać do sanepidu lub na policję – apelowała Krystyna Wąsik, przewodnicząca Rady Gminy w Sośnie. Jeśli sytuacja się unormuje, to kolejna sesja odbędzie się pod koniec kwietnia.
Zdjęcia: www.sosno.pl
 

 

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...