stat4u
Sośno

Drogi i odroczenie podatku

Robert Środecki, 07 maj 2020, 13:44
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Kwietniowa sesja Rady Gminy w Sośnie, podobnie jak w innych miejscowościach, miała niecodzienny przebieg. Wójt i przewodnicząca rady łączyli się z radnymi za pośrednictwem internetu. Pomimo trudności, obrady udało się przeprowadzić. Kiedy wróci normalność? Takie pytanie ciśnie się na usta, gdy patrzy się na gadające głowy na ekranie komputera.
Drogi i odroczenie podatku

Kameralna sesja Rady Gminy w Sośnie

Drogi i odroczenie podatku

Zamaskowana obsługa sesji

Na samym początku obrad wójt Sośna przedstawił informację na temat stanu dróg gminnych.
– Na dzień dzisiejszy gmina Sośno dysponuje łączną siecią dróg o długości 310 kilometrów, z czego 49 kilometrów stanowią drogi gminne (8,6 km o nawierzchni bitumicznej, 14 kilometrów o nawierzchni tłuczniowej, 400 metrów z kostki i 25 kilometrów drogi o nawierzchni gruntowej). W 2019 roku łącznie na utrzymanie dróg gmina Sośno przeznaczyła 450 tys. zł. Ponadto gmina kwotą 250 tys. zł wsparła budowę drogi powiatowej w kierunku Sitowca oraz udzieliła wsparcia kwotą 25 tys. zł na budowę chodnika w Szynwałdzie. Drogi, które były zdewastowane poprzez wywóz drewna po nawałnicy, w dużej mierze zostały naprawione siłami i środkami nadleśnictwa Runowo. Drogi gruntowe, które stanowią większość nie zawsze pozostają w idealnym stanie. Wpływ na to maja przede wszystkim warunki atmosferyczne i bieżące użytkowanie – powiedział Leszek Stroiński.
Ponadto radni podjęli kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła udzielenia dotacji w kwocie 4.000,00 zł z budżetu gminy Sośno dla miejscowej parafii na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i wymianę tynków na budynku plebanii (etap II), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
„W dniu 30 marca 2020 r. wpłynął wniosek dotyczący udzielenia dotacji na roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i wymianą tynków na budynku plebanii (etap II). Plebania została wpisana do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1694. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, na zasadach określonych w uchwale organu stanowiącego gminy. Wniosek został złożony zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi w uchwale Nr XXXV/199/09 Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2009 r. W związku z tym podjęto decyzję o przyznaniu środków zabezpieczonych w budżecie gminy Sośno dla kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Ponadto rada przyjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy utracili płynność finansową w wyniku epidemii.
„Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika: formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały; oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 r. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego” - czytamy w uchwale Rady Gminy w Sośnie

Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...