stat4u
Sośno

Drożej za śmieci, podatki prawie bez zmian

Robert Środecki, 31 październik 2019, 09:40
Średnia: 0.0 (0 głosów)
W ubiegły czwartek podczas sesji rady gminy radni z Sośna ustalili stawki przyszłorocznych opłat i podatków lokalnych. Ponadto wysłuchali informacji o stanie bezrobocia i podjęli pakiet uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie. To pokłosie zmian w ustawie, które właśnie wchodzą w życie.
Drożej za śmieci, podatki prawie bez zmian

Komisja skrutacyjna podczas pracy

Drożej za śmieci, podatki prawie bez zmian

Artur Żychski przedstawia sprawozdanie na temat bezrobocia

Korekta podatkowa 

Poza nielicznymi wyjątkami stawki przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tylko w trzech przypadkach wzrosną od 3 do 5 groszy. Radni ustalili stawkę podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, od budynków mieszkalnych 0,75 zł od 1 m2 powierzchni, od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 5,10 zł od 1 m2 powierzchni. Podatek od budowli nadal wynosi 2% ich wartości. Zgodnie z zapisami uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki, w których prowadzona jest działalność kulturalna, a przede wszystkim budynki, budowle i grunty służące do wykonywania zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. To oznacza, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie jest zwolniony z uiszczania gigantycznych opłat. Uchwała w sprawie stawek podatkowych wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Co ważne i godne podkreślenia, radni nie zmieniali stawek podatkowych od 3 lat. 

Rewolucja w śmieciach 

Radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci. Ma to związek ze zmianą ustawy. Szerzej pisaliśmy na ten temat w ubiegłotygodniowym wydaniu. Radni ustalili, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę, gmina Sośno będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów niesegregowanych w każdej ilości z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w okresie od kwietnia do października, 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca 1 raz na 6 tygodni, z obszarów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w okresie od kwietnia do października 1 raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca 1 raz na 6 tygodni, za wyjątkiem osiedla mieszkaniowego w Sośnie zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Sępólnie. Tam częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych wynosić będzie 1 raz na tydzień. Odpady selektywne mają być odbierane 1 raz w miesiącu. Odpady ulegające biodegradacji z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w okresie od kwietnia do października odbierane będą 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca 1 raz w miesiącu. Popiół w okresie grzewczym odbierany będzie raz w miesiącu. Obecne stawki opłaty śmieciowej w gminie Sośno obowiązują do końca roku. Już niebawem gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po zakończeniu procedury okaże się, ile mieszkańcy zapłacą w przyszłym roku. Wójt przewiduje kilkuzłotowe podwyżki. W przeciwnym razie nie uda się pokryć wszystkich kosztów. Podobna sytuacja wystąpi w innych gminach. 

Pomoc dla powiatu 

Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sępoleńskiemu w kwocie 25 tys. zł. Środki mają być przeznaczone na budowę chodnika w Szynwałdzie.
Jacek Grabowskim został ławnikiem
 Jacek Grabowski będzie reprezentował gminę Sośno jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Jego kadencja potrwa 4 lata. Podczas sesji radni po zapoznaniu się z sylwetką kandydata przeprowadzili wybory i podjęli uchwałę w tej sprawie. Podczas wyborów Jacek Grabowski otrzymał 12 głosów poparcia.

Brakuje rąk do pracy 

Na sesji w Sośnie gościł Artur Żychski, który przedstawił wyczerpującą informację na temat bezrobocia. W kraju stopa bezrobocia jest rekordowo niska, wynosi około 5,5%. W powiecie sępoleńskim bez pracy pozostaje 11% aktywnych zawodowo. Na 1512 bezrobotnych 212 zamieszkuje w gminie Sośno. – Bardzo wiele osób podejmuje ryzyko i otwiera własne biznesy. Kiedyś brakowało miejsc pracy, dzisiaj tendencja jest odwrotna, ponieważ brakuje rąk do pracy – oznajmił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie. Na koniec tego punktu wójt podziękował dyrektorowi za wzorową współpracę.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...