stat4u
Sępólno

Mam nadzieję, że radni wezmą sobie do serca problemy oświaty

Robert Środecki, 08 październik 2020, 10:36
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy była głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Sępólnie, która odbyła się w ubiegłą środę. Po raz kolejny radni łączyli się ze sobą za pośrednictwem internetu. Taki tryb obradowania nie sprzyja merytorycznej dyskusji na temat bieżących problemów miasta i gminy.
Mam nadzieję, że radni wezmą sobie  do serca problemy oświaty

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawia radnym Marek Tymecki foto www.gmina-sepolno.pl

Na dłuższą chwilę uwagę radnych skupił na sobie Marek Tymecki, dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie, który przedstawił wyczerpującą informację. Najpierw skupił się na remontach przeprowadzonych w poszczególnych szkołach i przedszkolach, na które wydano łącznie 1,696 mln zł. Później omówił projekty realizowane przez poszczególne placówki. Na ich realizację udało się pozyskać 1,689 mln zł. Najważniejszy z nich polegał na utworzeniu dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Szef gminnej oświaty omówił również wyniki egzaminów przeprowadzonych w szkołach w 2020 roku. Najlepiej egzaminy wypadły w Wiśniewie, a najwięcej do poprawy ma Szkoła Podstawowa w Wałdowie. Szczegółowe wyniki w poszczególnych placówkach prezentujemy powyżej. Na samym końcu swojego wystąpienia Marek Tymecki odniósł się do potrzeb. Pilna budowa kolejnego przedszkola, pilna poprawa warunków lokalowych w SP w Wiśniewie i Zbożu oraz poprawa warunków do realizacji zajęć sportowych w SP w Zalesiu – to najważniejsze z nich. 
– Panująca od miesięcy pandemia z całą ostrością ukazała bardzo pilne potrzeby w zakresie poprawy warunków lokalowych. Ograniczenia lokalowe do ostatniej chwili groziły nieprzyjęciem dzieci do GP nr 1 i niektórych oddziałów przedszkolnych w gminie. Panująca ciasnota w SP w Wiśniewie i SP w Zbożu bardzo utrudnia norrnalne, bezpieczne funkcjonowanie tych szkół. Cieszę się, że coś się już dzieje w związku z budową przedszkola i za to bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że radni wezmą sobie głęboko do serca potrzeby oświaty – zakończył swoje wystąpienie Marek Tymecki. Radni nie odnieśli się do przedstawionych problemów. 
Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących spraw bieżących. Poza zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podjęli decyzję o przystąpieniu przez gminę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Koronowską a Sienkiewicza w Sępólnie oraz w Niechorzu. „Obszar objęty opracowaniem planu zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Koronowską a Sienkiewicza w Sępólnie oraz w Niechorzu i obejmuje powierzchnię ok. 48 ha. Na powyższym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie go głównie pod funkcję związaną z aktywnością gospodarczą oraz w niewielkim stopniu pod zabudowę mieszkaniową. Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno. Zgodnie z nim obszar objęty opracowaniem planu położony jest w obszarach: aktywności gospodarczej oznaczony symbolem AG oraz obszar wielofunkcyjny z przeważającym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem Ml” - czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej jednogłośnie. 
Ponadto radni wyrazili zgodę na użyczenie na okres 8 lat działki w Lutówku o powierzchni 1,41 ha Stowarzyszeniu „Młodzi dla Lutówka”. Stowarzyszenie zamierza tam wybudować nową świetlicę wiejską.
 
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...