stat4u
Kamień

W styczniu burmistrz Kamienia powoła swojego zastępcę

Robert Lida, 23 grudzień 2020, 11:19
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych gminy Kamień. Wśród kilku stwierdzonych nieprawidłowości na pierwszym miejscu wymieniono niepowołanie przez burmistrza swojego zastępcy. Burmistrz Wojciech Głomski zamierza się dostosować do pokontrolnych zaleceń. Ma to się stać w styczniu.
W styczniu burmistrz Kamienia  powoła swojego zastępcę

Wojciech Głomski

Okazuje się, że trwająca kilka miesięcy kontrola RIO nie ograniczyła się wyłącznie do gminnych finansów oraz przetargów. Dwa miesiące po jej zakończeniu i podpisaniu przez burmistrza protokołu z jej przebiegu do urzędu miejskiego wpłynęło wystąpienie pokontrolne podpisane przez zastępcę prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Macieja Słomińskiego. 
,,W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: niepowołanie przez burmistrza Kamienia Krajeńskiego swojego zastępcy. Obowiązek powołania zastępcy burmistrza wynika z treści art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ponadto zgodnie z art. 28g ww. ustawy w przypadku zaistnienia jednej z enumeratywnie wymienionych, przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza (m.in. spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni) zadania i kompetencje burmistrza przejmuje jego zastępca. Nieobsadzenie stanowiska zastępcy burmistrza może prowadzić do naruszenia ciągłości działania organu wykonawczego gminy, w tym w zakresie wykonania budżetu” - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym. 
Rzeczywiście, wymieniony artykuł 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym brzmi kategorycznie: ,,Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje lub odwołuje swojego zastępcę”. Nie ma żadnej alternatywy. 
W wyjaśnieniach skierowanych do inspektora kontroli burmistrz Wojciech Głomski powiedział m.in.: – Niepowołanie zastępcy nie zagraża funkcjonowaniu gminy, zważywszy że burmistrz może wyznaczyć inne zastępstwa do poszczególnych czynności, które pozwalają na czas jego nieobecności zapewnić właściwe zadania. Sprawując urząd burmistrza, w swoich działaniach od samego początku kieruję się przede wszystkim dobrem ekonomicznym i organizacyjnym gminy. 
Tutaj kontrolerzy wykazali się sporą dociekliwością. Odkryli bowiem, że w poprzedniej kadencji burmistrz Głomski nie wykorzystał 24 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza wykonuje przewodniczący rady gminy. Burmistrz Głomski zawarł z przewodniczącym Warylakiem porozumienie, na mocy którego 7 dni zaległego urlopu miał wykorzystać w obecnej kadencji, a za 17 dni niewykorzystanego urlopu wypłacono mu ekwiwalent pieniężny w kwocie 8.308,24 złotych brutto.
,,Odnosząc się do wyjaśnień burmistrza, należy zaznaczyć, że nie ma żadnych przeszkód, aby zastępca burmistrza pełnił jednocześnie inną funkcję nie powodując tym samym znacznego wzrostu kosztów działania gminy. Uzależnienie utworzenia stanowiska zastępcy burmistrza od sytuacji finansowej gminy stoi w sprzeczności z przepisami” - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym RIO.
Wojciech Głomski burmistrzem jest od 2002 roku i od pierwszego dnia urzędowania pracuje bez zastępcy. W tym czasie nic złego się nie działo. Burmistrz wszystko ,,ogarynał” i gmina działała. W niektórych przypadkach zastępca burmistrza to po prostu finansowy zbytek. Zastępcy, nawet jeśli wykonuje on również inne obowiązki, z mocy prawa należą się dodatki do pensji, których wysokość jest ściśle określona ustawowymi widełkami. Kiedy Paweł Toczko został burmistrzem Więcborka, również nie miał zastępcy, uzasadniając to względami oszczędnościowymi. Później zmienił zdanie i powołał swojego zastępcę. Warto też przypomnieć, że poprzednik Wojciecha Głomskiego, ,,pan na Kamieniu” Kazimierz Fiałkowski miał swojego zastępcę. Była nim Barbara Letka, która jednocześnie zajmowała stanowisko sekretarza gminy. 
Czy Wojciech Głomski zamierza dostosować się do zaleceń pokontrolnych? Czy powoła zastępcę, bez którego funkcjonował przez 18 lat?
– Tak, powołam swojego zastępcę. Stanie się to w styczniu. Proszę mnie nie pytać kto to będzie, bo na prawdę nie wiem. Muszę to na spokojnie przemyśleć – zapewnia burmistrz Kamienia.
Jakie jeszcze nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy RIO podczas kontroli w Kamnieniu?
Wskazano nieopracowanie i nieprzedłożenie Radzie Miejskiej w Kamieniu projektu uchwały w zakresie gminnego programu ochrony środowiska. Obowiązek taki wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska i jest obowiązkiem burmistrza. 
Kolejne nieprawidłowości polegające na zastosowaniu niewłaściwej klasyfikacji budżetowej uznano jako uchybienie i w tym przypadku odstąpiono od sformułowania wniosku pokontrolnego. Chodzi tutaj o błędne ewidencjonowanie kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami oraz odsetek.
Wreszcie ostatnia nieprawidłowość wymieniona w wystąpieniu pokontrolnym to wydanie w 2019 roku trzech decyzji (na dwadzieścia dziewięć kontolowanych) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, odroczenia terminu płatności oraz umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.424 zł bez określenia kwot zastosowanych ulg w podziale na poszczególne rodzaje podatków. 
Jak podczas wielu podobnych kontroli, część drobnych uchybień usunięto od ręki, bez wydawania zaleceń na piśmie. Zgodnie z prawem burmistrz miał 30 dni na poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Lidze powiatowej nareszcie towarzyszyło słońce. Wprawdzie jeszcze...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...