Gmina Sępólno

Krajeński Park Krajobrazowy kwestionuje raport

Robert Środecki, 18 kwiecień 2024, 10:49
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Na terenie gminy Sępólno ma powstać gigantyczna farma fotowoltaiczna o mocy 130 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestor zamierza ją umiejscowić w Iłowie i Jazdrowie na powierzchni 150 ha. Lokalizacji farmy w tym miejscu sprzeciwiają się mieszkańcy, którzy o budowie dowiedzieli się z obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Wiele uwag do procesu inwestycyjnego wnieśli również pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Krajeński Park Krajobrazowy kwestionuje raport

W gminie Sępólno ma powstać gigantyczna farma fotowoltaiczna

W gigantyczną farmę fotowoltaiczną na terenie gminy Sępólno zamierza zainwestować firma DME PV Sp. z o.o., która złożyła w magistracie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji jest burmistrz po uprzednim uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Wydanie decyzji jest poprzedzone koniecznością opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z jego treścią wnikliwie zapoznali się pracownicy oraz dyrekcja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, którzy wnieśli szereg uwag. – Dokonaliśmy analizy przedmiotowego dokumentu z uwagi na fakt, że działki na których planuje się inwestycje znajdują się na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. W raporcie znaleźliśmy nieścisłości wymagające poprawy lub dokonania dodatkowej analizy przez autorów raportu – informuje Krzysztof Wojtkowiak, dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. 
O jakie nieścisłości chodzi? W raporcie zawarto następujący zapis:„[...] realizacja przedmiotowej inwestycji skutkować będzie polepszeniem warunków jakości powietrza, a tym samym wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców miejscowości Jazdrowo i Iłowo oraz całej gminy Sępólno Krajeńskie.” Oparto się tu na uznaniowości autora raportu. Warto nadmienić, że powstanie tak dużej farmy fotowoltaicznej skumulowanej w jednym miejscu spowoduje ograniczoną widoczność na pola i lasy, co może powodować negatywne odczucia wśród mieszkańców ww. wsi,  a także wpływać na zdrowie psychiczne. Nasuwa się pytanie: Czy przedmiotowa inwestycja została przeanalizowana pod kątem komfortu psychicznego mieszkańców? Na jakiej podstawie autorzy raportu twierdzą, że inwestycja wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców wsi Iłowo i Jazdrowo? 
W raporcie oddziaływania na środowisko napisano:„Planuje się ogrodzić teren inwestycji. Wysokość paneli ogrodzeniowych wynosić będzie do 3,0 m. Pomiędzy gruntem a ogrodzeniem pozostawiona zostanie przestrzeń wynosząca minimum 0,2 m dla umożliwienia migracji mniejszych gatunków zwierząt po zrealizowaniu inwestycji”. Częściowo teren inwestycji obejmuje korytarz ekologiczny. Zachowanie przestrzeni między gruntem a płotem umożliwi migrację mniejszych gatunków zwierząt, ale uniemożliwi migrację zwierząt większych jak np. sarna, dzik, jeleń itp. Skupiono się wyłącznie na migracji mniejszych gatunków. W inwentaryzacji przyrodniczej nie wspomniano o gatunku daniel zwyczajny, którego również często spotyka się na przedmiotowym terenie. 
W raporcie napisano:„Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej dochodzi m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziała dalszym zmianom klimatu, poprawy jakości powietrza – uniknięcie emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery; braku powstawania odpadów…”. Odnosząc się do całości raportu i zapisów, że po okresie eksploatacji odpady zostaną zutylizowane, zakłada się, że jednak powstaną odpady w postaci zużytych ogniw fotowoltaicznych, które trzeba zutylizować. A zatem pojawia się sprzeczność w zapisach, które wykluczają się wzajemnie. 
Według raportu inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na krajobraz. Na jakiej podstawie stwierdza się brak negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz? Całkowicie pominięto wielkość powierzchni planowanej farmy fotowoltaicznej. Teren nie jest całkowicie równinny, jak to określono na stronie 29 raportu. Jest pagórkowaty, więc ciężko się zgodzić ze stwierdzeniem, że wpływu negatywnego na krajobraz nie będzie. Jest to subiektywna ocena autorów raportu. Ze względu na wzniesienia instalacja będzie widoczna z dużych odległości.
Jest napisane:„Należy również podkreślić, że w ostatnich latach wzrasta tendencja do montowania instalacji fotowoltaicznych na dachach lub na elewacjach budynków, w tym obiektów mieszkalnych. Należy podkreślić, że zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zamyka się wyłącznie w obrębie przedmiotowych działek. Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie jest źródłem powstawania zanieczyszczeń powietrza (w tym substancji złowonnych), hałasu, ścieków czy odpadów. Nie przewiduje się zatem wystąpienia potencjalnie negatywnych oddziaływań na mieszkańców sąsiednich zabudowań, a także na życie, samopoczucie i zdrowie ludzi”. Nie należy porównywać małych instalacji w obrębie pojedynczych gospodarstw do instalacji wielkopowierzchniowych. Niewielkie instalacje mogą wpływać wyłącznie na konkretną działkę, jednak wielkopowierzchniowa farma fotowoltaiczna ze względu na pokaźne rozmiary może już oddziaływać na działki sąsiednie. Oparto się tu na uznaniowości autora raportu. Powstanie dużej farmy fotowoltaicznej skumulowanej w jednym miejscu spowoduje ograniczoną widoczność na pola i lasy, co może powodować negatywne odczucia wśród mieszkańców ww. wsi, a także wpływać na zdrowie psychiczne. Instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków nie wpływa na zmianę sposobu zagospodarowania gruntów oraz krajobraz. Wielkopowierzchniowa farma fotowoltaiczna w okresie szczytu produkcji prądu może powodować trudności z wprowadzeniem do sieci energetycznej prądu wyprodukowanego przez instalacje fotowoltaiczne w obrębie pojedynczych gospodarstw domowych.
To tylko kilka z wielu uwag wniesionych do treści raportu przez Krajeński Park Krajobrazowy. Jego treść kwestionują również okoliczni mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Nadmieniają również, że nie było spotkania inwestora z mieszkańcami, a o budowie farmy lokalna społeczność dowiedziała się z obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń. – Czysta i odnawialna energia jest nam potrzebna, tylko rodzi się pewna obawa. Co się stanie z tymi urządzeniami za 30 lat, gdy skończy się ich żywotność – zastanawia się dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Raport oddziaływania na środowisko jest w tej chwili przedmiotem analizy. Do tematu będziemy wracać.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Najczęściej czytane
W Więcborku odbył się niecodzienny ślub. Przed ołtarzem...
A więc jednak szowinizm. Tego, co wydarzyło się w trakcie meczu 22....
– Kilka tygodni temu pisaliście o apelu samorządowców w sprawie...
Najwyżej oceniane
Sprawa lip rosnących przy ulicy Dworcowej w Kamieniu wciąż budzi...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...
Rada Miejska w Sępólnie nie zgodziła się na budowę kościoła na...